• Regulamin Sklepu 📜

Regulamin PRAVEN.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego PRAVEN jest: Praven.pl Denis Nuckowski z siedzibą w Żorach, pod adresem:

ul. Tadeusza Kościuszki 29
44-240, Żory
NIP: 6511743610
REGON: 524341528

zwany w niniejszym Regulaminie „Sprzedawcą".

I. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych definicji, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu.

1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.

2. STRONA - stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony - rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.

3. KANAŁY KOMUNIKACJI - określone w niniejszym regulaminie formy składania zamówień na odległość.

4. SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem: PRAVEN.pl.

5. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN, dostępnego pod adresem www.PRAVEN.pl.

6. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. KUPUJĄCY - Klient, Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, lub Konsument.

9. ZAMÓWIENIE - złożone przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN oferta zawarcia umowy sprzedaży.

10. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

11. UMOWA - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN.

12. PRODUKT - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy PRAVEN, dostępny pod adresem: www.PRAVEN.pl prowadzony jest przez Praven.pl Denis Nuckowski - szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności, przedstawione są powyżej.

2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.

5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym PRAVEN są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego PRAVEN jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.

7. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego PRAVEN wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ogranicza dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

10. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
b) mediację;
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej +48 800 007 707.

 

III. REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym PRAVEN jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) Adres e-mail
b) Hasło

4. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletteru o promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym PRAVEN na adres mailowy podawany przy rejestracji.

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Użytkownika.

6. W przypadku gdy dane Użytkownika, wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika, wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

8. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia, zostaje określony sposób wysyłki.

9. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt. 7 działu V Realizacja Zamówienia.

10. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie poprzez stronę internetową www.PRAVEN.pl.

2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

4. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN bez uprzedniej rejestracji albo po utworzeniu własnego Konta.

5. W celu wystawienia faktury VAT, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zobowiązany jest do zaznaczenia pola “Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz podania Firmy i numeru NIP podczas składania zamówienia.

6. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.

7. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów.

8. Przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych. Należy wówczas wpisać podany kod rabatowy, celem dokonania tańszego zakupu.

9. Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić formę płatności i rodzaj wysyłki , a następnie wybrać opcję „Zamów i zapłać” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.

10. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.

11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie wiadomości e-mail do Kupującego z informacją zwrotną o treści: „Twoje zamówienie [NUMER ZAMÓWIENIA] jest w trakcie realizacji”.

12. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru.
 
13. Podczas składania zamówienia Kupujący otrzymuje informację o darmowym, eleganckim opakowaniu, w który zapakowany zostanie zakupiony Produkt.

14. Klient ma możliwość otrzymania dowodu zakupu (Paragonu) pod inny adres niż wskazany jako adres dla dostawy. Należy wprowadzić informację w polu “Komentarz dla sprzedającego” oraz wprowadzić inny adres rozliczeniowy.
 
15. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego PRAVEN zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w przybliżeniu monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 × 800 pikseli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces powstawania biżuterii - wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie - poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem Internetowym PRAVEN.

16. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

17. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego.

18. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI


1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

2. Sklep przewiduje następujące formy płatności:

a) za pośrednictwem systemu płatności online SKY-PAY*;
b) płatność za pobraniem u kuriera - gotówka, BLIK;
*Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
c) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje), według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 2, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.

6. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie Internetowym PRAVEN. Sprzedawca, będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.

7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na poziomie koszyka, oraz są umieszczone w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail.
 

VI. REALIZACJA DOSTAWY


1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon w formie elektronicznej lub na życzenie Klienta faktura. Paragon lub faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie paragonów i faktur w formie elektronicznej.

3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej Pocztex lub InPost. Szczegółowe informacje na temat dostawy są dostępne w aktualnie obowiązujących regulaminach przewoźników Pocztex i InPost.

4. Koszty związane z wysyłką Zamówienia na terenie Polski zależne są od wartości Zamówienia i są widoczne w koszyku po dodaniu produktu lub produktów.

5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską. Koszty wysyłki za granicę widoczne są w koszyku po dodaniu produktu lub produktów oraz uzupełnieniu zagranicznego adresu do wysyłki zamówienia. Koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.

6. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:

a) częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
b) anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
 
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, lub w inny ustalony przez Strony sposób.

8. Sprzedawca, mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.

9. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.

10. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki. W przypadku wykrycia wad zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 572 472 492 bądź na adres e-mail: biuro@praven.pl

11. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 572 472 492 bądź na adres e-mail: biuro@praven.pl

12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

VII. REKLAMACJE


1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta i ujawnionego w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru, lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

3. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru, lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

 1) zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

 2) zgodna z umową pozostaje w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

 3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 4) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o zawarciu umowy;
 
 5) został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 
5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub, oceniając rozsądnie, nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

6. Towar jest niezgodny z umową także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

7. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie, w momencie zakupu, spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

8. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie, lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta towar na swój koszt.

13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:


a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o obniżeniu ceny.

16. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny. W celu skorzystania z bezpłatnej przesyłki za pomocą kuriera prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00, pod adresem mailowym: biuro@praven.pl lub numerem telefonu +48 572 472 492.

21. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

22. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.

23. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

24. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego - od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

25. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

26. Adresem reklamacyjnym jest: Praven.pl Denis Nuckowski Ul. Augustyna Weltzla 18/5, 44-240 Żory.

27. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.
 

VIII. GWARANCJA


1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN, które posiadają oryginalną kartę gwarancyjną producenta, są objęte gwarancją Producenta. Producent udziela gwarancji na zakupiony produkt na okres wskazany w warunkach gwarancji. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na zasadach opisanych w dziale VII - Reklamacje.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione na karcie gwarancyjnej, wystawionej przez gwaranta.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.praven.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Termin zwrotu produktów podlegających sprzedaży w szczególnych warunkach, o których Sprzedawca poinformował Kupującego, przed dokonaniem Zamówienia np. w ramach przekazania dochodu ze sprzedaży na cele charytatywne wynosi 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępnym również pod adresem www.PRAVEN.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

4. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt, lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

5. Sprzedawca, mając na uwadze wygodę i komfort Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta umożliwia mu udogodnienia przewidziane w pkt poniższym. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może:
a) Dokonać zwrotu przedmiotów umowy za pomocą elektronicznego formularza zwrotu dostępnego pod adresem: https://www.praven.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje. Elektroniczny formularz zwrotu umożliwia zamówienie odbioru przedmiotów umowy przez kuriera GLS/DHL lub wygenerowanie kodu pozwalającego na zwrot zamówienia poprzez InPost Paczkomat ® 24/7;

6. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 powyżej;
d) W przypadku odstąpienia od umowy skutkującym zwrotem przesyłki z zagranicy, koszty przesyłki produktu do Sprzedawcy ponosi konsument.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Świadczenia wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy.

10. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.

Produktami takimi są:

a) produkty wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, zawierające w szczególności indywidualny grawer;
b) produkty niewystępujące w standardowej ofercie Sklepu Internetowego PRAVEN, sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego;

11. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.

12. Sklep Internetowy PRAVEN mając na uwadze komfort Klienta, może wydłużyć ustawowy termin zwrotu Produktów. O wydłużonym terminie zwrotu Produktów, Klient informowany jest na stronie: https://www.praven.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje.

X. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN dostępnego pod adresem www.PRAVEN.pl następujące Usługi Elektroniczne:


a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
c) newsletter.

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8, lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024 × 768 pikseli.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego PRAVEN w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego PRAVEN poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie, lub umieszczanie w Sklepie Internetowym PRAVEN niezamówionej informacji handlowej.

5. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRAVEN poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@praven.pl lub pisemnie na adres: Praven.pl Denis Nuckowski, Tadeusza Kościuszki 29, 44-240 Żory. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

6. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@praven.pl lub pisemnie na adres: Praven.pl Denis Nuckowski, Tadeusza Kościuszki 29, 44-240 Żory.

7. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
 

XI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje konto.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: +48 572 472 492
b) e-mail: biuro@praven.pl
c) pisemnie na adres:

Praven.pl Denis Nuckowski
ul. Tadeusza Kościuszki 29
44-240, Żory

5. Nazwa Sklepu Internetowego PRAVEN, adres, pod którym jest dostępny: www.PRAVEN.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2023 roku.